Algemene voorwaarden

Definities

 • TELLENT EnZo, ingeschreven bij de KVK onder nummer 75665727, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten
 • Contractant: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie TELLENT EnZo een overeenkomst sluit
 • Deelnemer: ieder natuurlijk persoon die op grond van een overeenkomst gebruik maakt van de diensten van TELLENT EnZo (waarbij de deelnemer en contractant ook dezelfde kunnen zijn)
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst betreffende de levering van diensten die tussen TELLENT EnZo en de contractant tot stand komt
 • Diensten: alle door TELLENT EnZo geleverde diensten zoals studiekeuze advies, loopbaanadvies, begeleiding en coaching in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als groepsgewijs

Algemeen

 • De algemene voorwaarden, opgemaakt op d.d. 25 mei 2022 / laatste aanpassing op 8 augustus 2022, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij TELLENT EnZo aanbiedt of levert.
 • Indien de contractant en deelnemer niet dezelfde persoon zijn, aanvaarden zij beiden de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.
 • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de contractant zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door TELLENT EnZo.

Uitvoering van de overeenkomst

 • TELLENT EnZo verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de aangeboden diensten en biedt geen garantie voor de te behalen resultaten binnen de overeenkomst.
 • Voor de begeleiding en de deelnemersadministratie is TELLENT EnZo volledig afhankelijk van de deelnemer. Indien de deelnemer niet meewerkt en/of gegevens achterhoudt of vervalst, acht TELLENT EnZo zich hiervoor, en voor het dientengevolge niet slagen van de begeleiding, niet aansprakelijk.
 • De deelnemer verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van de juiste gegevens ten behoeve van facturatie en contactmogelijkheden.
 • Door het aangaan van de overeenkomst met TELLENT EnZo wordt aan haar toestemming verleend voor automatische verwerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Voor de verwerking van de persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring die geraadpleegd kan worden op de website www.tellentenzo.nl. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. TELLENT EnZo rapporteert aan de deelnemer en (desgewenst) aan de ouders/verzorgers. Alleen en voor zover deelnemer toestemming geeft (niet van toepassing bij ouder-kind relatie) rapporteert TELLENT EnZo over informatie van en over de deelnemer aan de contractant. Deze informatieplicht geldt niet indien TELLENT EnZo beoordeelt dat de fysieke of psychologische integriteit van de deelnemer, groepsgenoten of andere betrokkenen op het spel staat.
 • TELLENT EnZo heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist.
 • Op de overeenkomst rust geen garantie. Wel mag een deelnemer binnen een redelijk termijn opnieuw extra hulp vragen. Deze hulp wordt mits binnen de marges van redelijkheid, gratis geboden. Hulpvragen die buiten de marges van redelijkheid vallen worden gedeclareerd tegen een tarief van €65,- all in per uur.
 • Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen vanuit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijk toestemming van TELLENT EnZo.

Ontbinding en opzegging

 • TELLENT EnZo heeft het recht zonder opgaaf van reden een dienstverleningstraject te beëindigen of deelname van een deelnemer te weigeren in welke gevallen de contractant recht heeft op (een pro-rata) terugbetaling van het aan TELLENT EnZo betaalde bedrag. TELLENT EnZo hanteert een terugbetalingstermijn van 7 dagen.
 • De consument (cq contractant, deelnemer) heeft een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos per email aan tellentenzo@gmail.com, kan worden geannuleerd. Indien het eerste leermoment heeft plaats gevonden vervalt de bedenktermijn. Indien het assessment wel gemaakt is, zullen de kosten van €95,- (all in) hiervoor in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering vanaf 7 en tot 1 kalenderdagen voor aanvang is contractant verplicht 50% van het verschuldigde bedrag te voldoen.
 • Indien een individueel begeleidingsgesprek/Studiekeuze Bootcamp® door contractant of deelnemer korter dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd c.q. verplaatst en/of de deelnemer niet op een vastgelegde afspraak verschijnt, is de contractant het volledige bedrag verschuldigd.
 • Als een gesprek wordt afgezegd vanwege verhindering van TELLENT EnZo, dan wordt deze niet in rekening gebracht en zal TELLENT EnZo zich inspannen om op de kortst mogelijke termijn een vervangend gesprek in te plannen.
 • TELLENT EnZo heeft de bevoegdheid om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien zij daartoe tijdelijk verhinderd is door omstandigheden die buiten haar schuld, risico- en invloedssfeer liggen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, kan de overeenkomst worden ontbonden. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van schade geleden door de ontbinding.
 • Het is de deelnemer verboden tijdens afspraken in het kader van de overeenkomst alcohol, verdovende middelen en/of wapens in bezit te hebben, onder invloed te zijn van alcohol en/of verdovende middelen en/of zich agressief te uiten jegens anderen. Bij overtreding is TELLENT EnZo bevoegd deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan de door TELLENT EnZo aangeboden diensten zonder dat zij gehouden is tot enige vorm van schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte) van de verschuldigde vergoeding.
 • Bij groepsactiviteiten heeft TELLENT EnZo het recht het programma te annuleren of de datum te wijzigen in geval van onvoldoende deelnemers. Bij annulering heeft de deelnemer recht op 100% restitutie van het betaalde bedrag.

Tariefstelling en betaling

 • Door TELLENT EnZo gemaakte offertes zijn vrijblijvend met een geldigheid van 14 dagen. Prijzen op de website zijn leidend.
 • Tarieven zijn de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijzen van de door TELLENT EnZo aangeboden diensten. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW (indien van toepassing).
 • Indien de omvang van de aan TELLENT EnZo verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is TELLENT EnZo gerechtigd eventueel meerwerk in rekening te brengen. Zij brengt de contractant hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte.
 • Tenzij anders is overeengekomen geldt voor iedere overeenkomst een betalingstermijn van 7 dagen na (deel)factuurdatum. Bezwaar tegen de in rekening gebrachte bedragen schort de betalingsverplichting niet op en dient binnen 7 dagen na de factuurdatum kenbaar te worden gemaakt.
 • Betaling geschiedt via betaling via bank, tikkie of contant in euro’s.
 • Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, stuurt TELLENT EnZo, ongeacht de reden, een betalingsherinnering waarin zij de contractant de mogelijkheid biedt alsnog binnen 7 dagen te betalen. Indien de contractant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de contractant TELLENT EnZo een schadevergoeding verschuldigd conform het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke kosten.
 • Indien TELLENT EnZo overgaat tot (gerechtelijke) invordering zijn alle daaruit voortvloeiende (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten voor rekening van contractant.

Klachtenprocedure & geschillenbeslechting

 • Een klacht dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht, per email te worden gemeld aan TELLENT EnZo, tav Ellen Verheijen, tellentenzo@gmail.com. Bij voorkeur worden klachten tevens telefonisch of persoonlijk gemeld om een oplossing te bewerkstelligen; via 06-43022303.
 • Klachten zullen vertrouwelijk behandeld worden.
 • Binnen 7 dagen ontvangt u per email bericht van TELLENT EnZo en binnen 4 weken proberen we tot een oplossing te komen.
 • Klachten dienen binnen een periode van 4 weken afgehandeld te zijn. Indien er een langere periode nodig is om tot een goede klachtafhandeling te komen, dan dient contractant de deelnemer hier binnen een termijn van vier weken van op de hoogte te stellen en zal er een nieuwe termijn aangegeven worden waarbinnen we de klacht gaan afhandelen.
 • Indien de klacht gegrond is worden de geleverde diensten na overleg aangepast of vergoed. De klacht schort de verplichtingen van de contractant niet op.
 • Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Indien dit overleg niet tot een oplossing leidt, dan kan mediation ingezet worden en verwijzen we door naar onze onafhankelijke derde partij; mevrouw Charlotte Brouwer, Accountant, het Grootboek c.brouwer@hetgrootboek.nl . De kosten hiervan zullen door de aanvragende partij worden gedragen. De uitspraak van deze onafhankelijke derde partij is bindend.
 • Mocht de mediation niet slagen, dan staat het elk der partijen vrij zich tot de rechter te wenden.
 • Klachten en de wijze van afhandeling zullen worden geregistreerd en voor een periode van twee jaar worden bewaard.
 • Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid

 • TELLENT EnZo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de contractant of deelnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Elke aansprakelijkheid van TELLENT EnZo voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 • De contractant vrijwaart TELLENT EnZo voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten.
 • De contractant is aansprakelijk voor alle schade die TELLENT EnZo mocht lijden ten gevolge van een aan de contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van contractant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
 • TELLENT EnZo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan TELLENT EnZo.TELLENT EnZo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de contractant of deelnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  Elke aansprakelijkheid van TELLENT EnZo voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
  De contractant vrijwaart TELLENT EnZo voor alle aanspraken op schadevergoeding door derden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten.
  De contractant is aansprakelijk voor alle schade die TELLENT EnZo mocht lijden ten gevolge van een aan de contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van contractant of stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
  TELLENT EnZo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen tijdens het bezoek aan TELLENT EnZo.

Intellectueel eigendom en auteursrechten

 • TELLENT EnZo behoudt altijd alle rechten op door haar gemaakte presentaties, materialen, programma’s, methodieken, instrumenten, afbeeldingen en/of andere diensten, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Deze mogen, zonder schriftelijke toestemming en uitdrukkelijke vermelding van de naam van TELLENT EnZo, niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond of verspreid ter kennis van derden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in Helmond op 25 mei 2022 en voor het laatst aangepast op 8 augustus 2022.

bel naar:

of mail naar:

je kunt mij vinden: